Képzéseink

Szakiskolai képzések

Készségfejlesztő iskolai képzések

Csokoládétermék - Gyártó

A csokoládétermék-gyártó közreműködik a kakaóbab vagy kávébab feldolgozásában. Csokoládétermékeket készít. Csokoládét temperál, töltelékeket készít. Termékeket csomagol. Munkája közben betartja az élelmiszer előállításra vonatkozó jogszabályokat. A Csokoládétermék gyártó Az édesipari termékek közül töltött- és töltetlen táblás csokoládékat és üreges csokoládékat, bon bonokat, csokoládé drazsékat készít. Munkája során technológiai, illetve termelési számításokat végez. Átveszi, raktározza és előkészíti a gyártáshoz szükséges nyersanyagokat. A termékek előállítása során beállítja és kezeli a gépeket, berendezéseket és az eszközöket. a csokoládétermékek félkész és késztermékekeit készíti a technológiai utasításoknak megfelelően, majd ezeket csomagolja és szakszerűen tárolja. Alapvető minőségbiztosítási vizsgálatokat végez a nyersanyagokon és a termékeken. A termeléssel kapcsolatos dokumentumokat a minőségbiztosítási rendszerek előírásai szerint a saját felelősségi körében vezeti. Munkája során betartja az üzem munkavédelmi és higiéniai szabályait, és környezettudatosan kezeli a képződő hulladékokat.

Szakács-Segéd

A szakácssegéd a meleg és hidegkonyhai munka során kiegészítő és segítő munkát végez. Feladata a szakácsok munkájának segítése. Napi munkatevékenységét felettesei utasítása alapján végzi. Konkrét feladatai közé tartozik a vendéglátó termelés során használt alapanyagok és nyersanyagok tisztítása és előkészítése. Zöldségeket, gyümölcsöket tisztít, pucol, darabol, szeletel és előkészíti azokat a főzéshez, sütéshez. Felelőssége a konyha tisztántartása, higiénia előírások betartása. Munkáját és feladatait minden esetben nagy odafigyeléssel és pontossággal végzi.

Segít a tészta feldolgozási műveletekben, adagol, szúr, nyújt és tésztát formáz. Sütési műveleteket végez, ismeri a munkavégzéshez szükséges munkavédelmi, balesetvédelmi előírásokat. Képes egyszerű díszítő műveleteket elvégezni, díszítő elemeket ráhelyezni, kekszeket, teasüteményeket bevonó anyagba mártani, szóró anyagba forgatni.

Parkgondozó

A Parkgondozó kerti lépcsőket, út- és térburkolatokat fenntart, kerti vízarchitektúrákat, kisarchitektúrákat, öntözőrendszereket fenntart, valamint kerti fa- és fémszerkezeteket, kerítéseket, kapukat, pergolákat, lugasokat, fa teraszokat fenntart. Növényeket és zöldfelületeket fenntart, továbbá tetőkertet, zöldfalat tart fenn. Alkalmazotti munkakörben művezetői vezetés mellett parkfenntartási feladatokat lát el. Munkája során betartja a munka-, és balesetvédelmi, valamint a környezetvédelmi szabályokat.

Számítógépes Adatrögzítő

Felelős munkájával meghatározó szereplője az adatfeldolgozási és ügyviteli folyamatoknak. A szervezet által használt adatokat, információkat – előírásoknak megfelelően – összegyűjti, rendszerezi, feldolgozza és nyilvántartja. A rendelkezésére bocsátott szöveget, illetve adatállományt – számítógépen, a megfelelő programcsomagot használva – begépeli, az adatokat rögzíti. A tízujjas vakírás technikájával írásos dokumentumokat, kimutatásokat és iratokat készít, szerkeszt. Táblázat- és adatbázis-kezelési feladatokat végez és dokumentumokat kezel, sokszorosít. Ellenőrzi a berögzített adatok megfelelőségét és a dokumentumszerkesztés eredményét. Az észlelt eltérések függvényében javításokat végez. A bevitt adatokat szükség esetén frissíti, illetve elvégzi a különböző szűréseket az adatállományokban.

Munkájához elsősorban számítógépet; irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközöket, berendezéseket; ügyviteli programcsomagokat, illetve mobil IT eszközöket használ.

Az előírásoknak megfelelően szakmai kapcsolatot tart a munkatársakkal, ügyfelekkel, partnerekkel és külső szervezetekkel.

Családellátó

A Családellátó szakképesítés ajánlott azok számára, akik szeretnék elsajátítani a szakszerű háztartásvezetést, elsősorban a családtagok ellátásának, a gyermekek nevelésének, valamint a beteg családtagok gondozásának alapvető feladatait. A Családellátó elsősorban vidéki környezetben, mezőgazdasági tevékenységgel foglalkozó családok háztartását vezeti. Feladatai sokrétűek: segíti a gyermek ellátását, testi, szellemi fejlődését, óvodai-, iskolai munkáját, ellátásra szoruló betegek és idősek életviteléhez segítséget nyújt, alapgondozási és személyi ellátási (fürdetés, öltöztetés, ágyazás, étkeztetés) feladatokat lát el. Végzi a mindennapi háztartási munkákat (takarítás, mosás, vasalás, bevásárlás, főzés), közreműködik a család kulturált, egészséges étkeztetésében (ételt készít, tárol, terít, mosogat). Figyel a vegyszerekkel, tisztítószerekkel, gyógyszerekkel, élelmiszerekkel kapcsolatos előírások betartására, a lakás és a környezetének higiéniájára. Gondozza a kertet, a ház körüli hobby- és haszonállatokat, zöldséget és virágot termel, gyűjti és szelektíven kezeli a keletkező hulladékot.

Tiszteletben tartja a család tagjainak személyiségét, személyesen és infokommunikációs eszközökkel kapcsolatot épít és tart fenn, együttműködik a családsegítővel, a gyermekvédelmi-, egészségügyi- és szociális szolgálattal.

Gyakorlati felkészültsége alapján képes a saját és idegen családok háztartási feladatainak szervezésére, felügyeletére, részfeladatainak elvégzésére, egyéneknek, családok, közösségek tagjainak mindennapi életük viteléhez segítséget nyújt. Folyamatosan képezi magát, hogy naprakész ismeretei legyenek a családellátással kapcsolatos tevékenység minden területén.

A képzések nappali iskolai rendszerűek. 

Készségfejlesztő Iskolai Képzések

Agyagtárgy-készítő gyakorlati modul

A készségfejlesztő kerettanterv az agyagtárgy készítés alapvető technikáinak készségszintű elsajátításával megvalósuló, társadalmilag elfogadott esztétikai értéket hordozó, művészeti, tárgyalkotó tevékenységet foglalja magába.

Célok


1. A tanuló váljon alkalmassá használati termékek (háztartási- és dísztárgyak) előállítására, és mint betanított munkás ebben közreműködjön.
2. Fejlessze a produktív munkavégzést megalapozó személyes, szociális és szakmai kompetenciákat.
3. Alakítsa ki és ápolja a kreatív önkifejezés igényét.
4. Segítse elő az alkotótevékenység során szerzett én-kompetencia élmény által a pozitív önértékelést, támogassa az alkotásban rejlő elaborációs lehetőségek által az érzelmek és feszültségek feldolgozását.
5. Keltse fel a művészetek, kiemelten a kerámiakészítés és a népművészet iránti érdeklődést, és bővítse az ezekkel kapcsolatos ismereteket.

Feladatok


1. A képességek függvényében az agyagtárgy készítő eljárások minél teljesebb megtanítása.
2. A művészeti ismeretek bővítése, az alkotó- és befogadóképesség fejlesztése.
3. Az agyagtárgy készítő tevékenységekhez kapcsolódó jártasságok, készségek fejlesztése.
4. Önszabályozási, együttműködési és alkalmazkodási stratégiák fejlesztése.
5. Gondolkodási műveletek, forma- és térészlelés, figyelem, emlékezet, tervezés, rugalmasság, alkotó képzelet fejlesztése.
6. Az önkifejezési törekvések támogatása, motiváció felkeltése az önálló alkotótevékenység iránt.

Elvárt teljesítmény

A tanuló képességeihez mérten igyekezzen elsajátítani a kerámiakészítés alapvető technikai fogásait és elméleti ismereteit. Az alkotótevékenység során a munka- és balesetvédelmi szabályok betartása mellett törekedjen az adekvát alapanyag- és eszközhasználatra és a produktív együttműködésre. Az elkészítendő tárgyakban törekedjen a forma-funkció és egyéni elképzelései összhangjának megjelenítésére.

Udvaros gyakorlati modul

Udvaros központi szakmai modul készségfejlesztő speciális szakiskolai tanulók
szakmai képzéséhez.


A képzés célja


Az értelmükben akadályozott tanulók segítése szocializációjukban, a munkavégzéshez szükséges kötöttségek, szabályok interiorizált elsajátításában, a későbbi rehabilitáció, illetve
védett munkahelyen történő munkavégzés képességének elősegítésében.

Sajátítsák el irányítással az ipari és mezőgazdasági jellegű termelő, üzemek udvarainak
parkjainak, útjainak gondozási, ápolási munkálatait. Legyenek képesek családban, szociális
ellátásban, esetleg munkavállalóként egyszerű udvarosi munkák végzésére (utak, árkok
tisztítására, virágok kiültetésére, fák, cserjék gondozására, fűnyírásra, sövénynyírásra,
szérűskertek, szervestrágya telepek gondozására). Az udvarosi munkák végzése biztosítsa
számukra a teljesebb életet, a társadalomban és a termelőmunkában való részvételt. Ez
elősegíti habilitációjukat, rehabilitációjukat.
Tudják elvégezni az állattartó telepek egyszerű, különösebb elméleti felkészültséget nem
igénylő udvarosi munkafolyamatait, megfelelő irányítás mellett (istállók és környékük
takarítása, meszelése gazdasági udvar takarítási munkái, szervestrágya telepek rendben
tartása, fertőtlenítése, esztétikus környezet kialakítása stb.).
Legyenek képesek huzamosabb ideig végezni a kijelölt munkát, az időjárásnak megfelelő
öltözködés felismerésével.
A tanulók figyelmének, érdeklődésének felkeltése saját és közvetlen környezetük szép
kialakítására.
Tudjanak utasításokat nehézségi fok szerint végrehajtani.
Ismerjék a területet, ahol tevékenykednek, tudjanak tájékozódni a munkaterületen.
Segítséggel tegyék vonzóvá környezetüket, szívesen tartózkodjanak a jó levegőn, szeressék a
természetet, s tudjanak dolgozni megfelelően előkészített szerszámokkal, eszközökkel.
Kialakítani bennük a rend iránti igényt, a rend megteremtésének és fenntartásának, valamint
megőrzésének képességét.
Sajátítsák el minimális szinten a másokkal való együttműködést a feladatok végzése során.

A képzés speciális sajátosságai


Minimális elméleti ismeret elsajátítása elsősorban gyakorlati tevékenységbe ágyazott
ismeretszerzéssel.
A termelőmunkában megszokott munkaidő szerinti terheléshez fokozottan kell hozzászoktatni
a tanulókat, figyelembe véve egyéni terhelhetőségüket.
Az alapfokú iskolában megszerzett ismeretek lehetséges szinten tartása, fejlesztése.
Az egyéni képességek figyelembevételével történő fejlesztés.
A gyógypedagógiai irányelvek szerinti korrektív, kompenzáló és rehabilitációs célú fejlesztés,
gyógypedagógus aktív részvételével. A betöltendő munkakör, elsajátítandó főbb készségek
A képzés befejezésével a betölthető munkakör az egyéni képességek függvényében
határozható meg. Elsősorban kevés szakmai elméleti igényű betanított munkák végzésére
képesek, irányítás mellett (az egyéni képességek függvényében). Ezek a képességek
határozzák meg az elsajátított készségek mennyiségét és minőségét.
A képzés során folyamatosan törekedni kell arra, hogy azok a tanulók, akik alkalmasak a
kézimunka – igényes udvarosi munkák (kertészeti, parkápoló, szérűskert – gondozó stb.)
önálló végzésére, minden olyan ismeretet (szakmai elméleti, gyakorlati, szocializációs)
szerezzenek meg, ami lehetővé teszi munkavállalásukat. Szakmai felkészültségük, fizikai
állóképességük, szocializációjuk érje el azt a szintet, ami az udvarosi munkakörrel szemben a
vállalkozók/munkaadók igénye.

Textil és fonalmentő gyakorlati modul

Célok

1. A tanulók részére a textil- és fonalmentő tevékenységek bemutatása, megtanítása, gyakorlása, a szükséges készségek elsajátítása és önálló – részben önálló alkalmazása.
2. Olyan szakmai elméleti és gyakorlati felkészültségű szakemberek képzése, akik képesek ellátni a készségfejlesztő kerettanterv munkaterületének megfelelő munkatevékenységeket, munkaköröket.

Feladatok


1. A textil- és fonalmentés során az alapanyagok és felhasználásuk megismerése, a gépek rendeltetésszerű használatának elsajátítása, egyszerű használati tárgyak elkészítése, munkahelyi szokások kialakítása.
2. Textilek bontásával és feldolgozásával kapcsolatos teendők gyakorlása (tervezés, kellékek és eszközök kiválasztása, a feldolgozás során felmerülő problémák kezelése), kulturált viselkedési szokások elsajátítása.
3. Textilmentés során felhasznált eszközök hatékony használata, fonalak és anyagok fajtáinak megismerése, körültekintő, balesetvédelmi előírásoknak megfelelő használata, szelektív hulladékgyűjtés alapjainak elsajátítása.
4. Ruhagondozási műveletek – mosás, vasalás, varrás – gyakorlása és elsajátítása, a textíliáknál tanult előzetes ismeretek alkalmazása, piktogramok helyes értelmezésének megtanulása.
5. A varráshoz használatos eszközök, alapanyagok, öltésfajták megismerése, ruhajavítás és egyszerűbb munkadarabok készítése segítséggel.
6. Lakáskultúrával kapcsolatos ismeretek bővítése, rendezett környezet iránti igény kialakítása, textíliák hasznosításának újragondolása.
7. Balesetvédelem a munkafolyamatok végzése során.
8. Képességekhez igazodó, rendszeres gyakorlás biztosítása a mindennapi munkatevékenységekben:

Mézeskalács-készítő gyakorlati modul

Kézműves körülmények között mézeskalácsokat és mézes termékeket készít. Munkája során technológiai, illetve termelési számításokat végez. Átveszi, raktározza és előkészíti a gyártáshoz szükséges nyersanyagokat. A termékek előállítása során beállítja és kezeli a gépeket, berendezéseket és az eszközöket. Mézeskalácsokat és mézes termékeket készít a technológiai utasításoknak megfelelően, majd ezeket csomagolja és szakszerűen tárolja. Alapvető minőségbiztosítási vizsgálatokat végez a nyersanyagokon és a termékeken. A termeléssel kapcsolatos dokumentumokat a minőségbiztosítási rendszerek előírásai szerint a saját felelősségi körében vezeti. Munkáját a gazdaságossági elvek, minőségbiztosítási, élelmiszerhigiéniai, technológiai, tűz- munka-és környezetvédelmi és egyéb vonatkozó előírások betartásával (4-es szint) és betartatásával végzi.