IKT eszközökkel a speciális szakiskolában

Az alkalmazási terület:

 • pedagógiai
 • módszertani
 • oktatásszervezési

Intézménytípus:

 • szakiskola
 • szakközépiskola
 • kollégium

Korosztály: 14-18 év

Tartalmi leírás:

A jó gyakorlat céljai:

A jó gyakorlat célja hogy a fogyatékkal élő tanulók oktatását, nevelését és fejlesztését a digitális kompetencia elsajátításával, használatával a lehető legoptimálisabbá tegye.
Képesek legyenek arra, hogy a tudás, az ismeretek és azok megfelelő alkalmazásával a 9. és 10. közismereti képzés tantárgyi kompetenciáinak illetve a szakképzésben az adott szakmák szakmai kompetenciáinak követelményeit a lehető legsikeresebben teljesítsék és mind nagyobb számban legyen lehetőségük a munkaerő-piacra való bejutásra és bennmaradásra.
A jó gyakorlat segítséget ad mindazoknak a pedagógusoknak, akik korszerű, újszerű eszközökkel, módszerekkel szeretnék diákjaikat oktatni, nevelni és fejleszteni.

Tanulóközpontú/gyermekközpontú pedagógiai eljárások alkalmazása, eszközrendszere:

Az IKT eszközökön és alkalmazási lehetőségeiken keresztül a csoportos, egymást segítő, sokszor mégis önálló, vagy páros munkavégzés valósul meg. Az IKT alkalmazásokat egyénre tudjuk szabni, maximálisan figyelembe véve a fogyatékkal élő fiatal képességeit.
Az interneten található Sulinet digitális tartalmai (SDT) mellett számos ingyenesen elérhető program, interaktív anyag segíti a pedagógust a kooperatív és differenciált munkában.
A modern IKT eszközöket használata nem informatikai termekhez kötött (classmate PC-k, laptopok) így minden teremben használni lehet, bármely órán.

A kompetencia alapú oktatás eszközrendszerének eredményes alkalmazása:

A jó gyakorlat komplex hatást gyakorol a tanulókra. Fejleszti a digitális kompetencia mellett a szociális, a személyes és többek között a társas kompetenciákat is az ismeretszerzés és gyakorlások alatt. Minél több területen használják a tanulók az IKT eszközöket annál inkább igaz az, hogy együttműködő készségük, feladattudatuk, kitartásuk, önértékelésük nő. Így jobban be tudnak illeszkedni a társadalomba. A tanulók között nagyon jó munkakapcsolat alakul ki, egymást tanítják. Mivel érzik, látják, hogy értük, róluk szól, aktívan és építő jelleggel vesznek részt az egyes digitális illetve interaktív anyagok testre szabásában.

A gyermekek, szülők egyenlő hozzáférése a minőségi neveléshez, oktatáshoz – sikeres együttnevelés:

A tanulók minden tanórán és kollégiumi szilenciumon, illetve csoportfoglalkozáson egyformán és egyenlően hozzáférnek az iskolai IKT eszközökhöz, a mobil eszközöknek és a mindenhol elérhető belső hálózatnak és internetnek köszönhetően minden teremben. Így minden tanuló – azok is, akiknek máshol nincs módja, illetve segítsége – az iskolában hozzájut, használja és alkalmazza az IKT technológia adta lehetőségeket. Egymást tanítják, segítik a gyerekek, és a digitális kompetencia, az internet értelmes használatát meg tudják tanulni. Iskolánkban egy osztályban többféle sérültségi típussal vannak tanulók. Az IKT eszközeinkhez való anyagjainkat a tanulók eltérő képességeihez, tudásszintjéhez igazítva alkalmazzuk. Mindezek biztosítják, hogy az esélyegyenlőség és az együttnevelés fokozottan megvalósul.

Hatások, eredmények:

Az IKT eszközök segítségével, az együtt tanulással nő a diákok önálló, pontos munkavégzési, együttműködési, teherbírási képessége. Szívesen végzik feladataikat, saját lehetőségeikhez mérten mind többre képesek, sokat fejlődnek, javulnak.
Az egész csapat – úgy a tanulók, mint a dolgozók – összetartó, együttműködő, innovatív és lendületes, hiszen a gyógypedagógussal, az asszisztenssel, a délutános nevelővel, a rehabilitációt végzővel való folyamatos egyeztetés mellett lehet jól kidolgozni, használni az IKT-s módszereket és gyakorlatokat.

Fázisok, adaptációs munka tervezése:

Jó gyakorlatunk kidolgozása folyamatosan történt. Iskolánk vezetése mindig is messzemenően támogatta a pedagógiai innovációt, a korszerű módszerek és gyakorlatok alkalmazását, melyekkel a fogyatékkal élő fiatalok számára a lehető legfontosabb és leginkább szükséges ismereteket és készségeket elérhetővé tudjuk tenni.
Pályázati és szakképzési hozzájárulási forrásokból folyamatosan bővítjük, korszerűsítjük IKT eszközeinket, és fokozatosan illesztjük be a napi munkába. Pedagógusaink továbbképzéseken és önképzésen szerzett ismereteiket belső továbbképzéseken osztják meg társaikkal. A közismereti, szakmai és osztályfőnöki munkaközösség szoros együttműködése mellett az egy osztályban tanítók, az egy szakmában tanítók folyamatosan egyeztetnek, óralátogatások és megbeszélések biztosítják, hogy az IKT eszközök használata, alkalmazása és az ehhez szükséges digitális anyagok elkészítése mindenkinek a megfelelő szinten menjen.

Kinek ajánljuk:

A jó gyakorlat mindenhol alkalmazható, bármely osztályteremben, iskolában, bármely órán, ahol a megfelelő informatikai ellátottság megvan, a pedagógusok, nevelők, oktatási munkát segítők elégséges digitális kompetencia birtokában vannak, és van megfelelő szakember a háttérben, aki szükség szerint segít.

Innováció:

A program egyedisége abban áll, hogy nem tanórákra, informatikai órákra, informatikai teremre korlátozódik, hanem egy átfogó, komplex, fogyatékos tanulókat képező, fejlesztő, rehabilitáló munka valósítható meg segítségével.
A tanulók kikérdezhetik, taníthatják, akár feleltethetik is társaikat ezen eszközökön keresztül, sőt, megfelelő tanári irányítás mellett a digitális tartalmakat, anyagokat szerkesztik, készíthetik saját maguk és egymás számára. Évről évre igazítjuk és adaptáljuk, mindig az adott osztályi összetétel függvényében.
A tanulók és a pedagógusok, bármely alkalomra, bármilyen témában, bármelyik teremben használhatnak IKT eszközöket, interaktív anyagokat munkájuk során. Így szorosan kapcsolódik a mindennapi ismeretszerzéshez, gyakorláshoz: az intézmény minden területén a gyermekekkel foglalkozók szoros együttműködése által sikeresebb a fogyatékkal élők fejlesztése, tanítása, jobb a szakképzés is.

Eredményesség:

Az értékelés először mindig az osztályban, illetve csoportban történik, a tanulókkal együtt. Mivel aktívan részt vesznek a digitális alkalmazások, anyagok készítésében, így fontosak észrevételeik, javaslataik azok jobbá tétele érdekében.
Mindez emelte a tanulók munkájának minőségét is, hiszen tudják, hogy munkájuk másoknak is hasznos és sokáig használható. A munkaközösségek vezetőivel és informatikusok segítségével az elkészített, illetve adaptálásra szánt, már kipróbált digitális anyagokat elérhetővé tesszük a nevelők, tanárok számára.
A minőségbiztosítási programunkban megfogalmazott intézményi értékelés és mérés eredményei egyértelműen a szülők igényét és elégedettségét jelzik.
A jó gyakorlat eredményességét a különböző házi- és országos tanulmányi versenyeken és egyéb rendezvényeken elért jó szereplések igazolják.

Humánerőforrás-igény:

 • jól együttműködő, innovatív kollektíva
 • rendszergazda-informatikus
 • gyógypedagógiai asszisztens.

Az adaptációhoz, a fenntartáshoz szükséges eszközigény:

 • Minden teremben számítógépek, projektor, interaktív tábla, internet-elérhetőség
 • Intranet, belső iskolai hálózat
 • Webkamera + fejegér program
 • Mobil IKT eszközök beszerzése
 • ClassMate PC-k és programjaik
 • laptopok
 • Az eszközökhöz szükséges szoftverek: táblaszoftver, Office programcsomag,
 • Interaktív tananyagok