Művészeti nevelés a speciális szakiskolában

Az alkalmazási terület:

 • pedagógiai
 • módszertani
 • oktatásszervezési

Intézménytípus:

 • szakiskola
 • szakközépiskola
 • kollégium

Korosztály: 14-18 év

Tartalmi leírás:

A jó gyakorlat céljai:

A mai magyar oktatás általánosan az intellektuális képzésre koncentrálódik, ez sajnos háttérbe szorítja a művészeti nevelést. Pedig a művészeti nevelésnek óriási szerepe van a személyiségfejlődésben, ami meghatározza a világszemléletet, motiválóan hat az önmegvalósításra, fejleszti a nem művészi képességeket, valamint pozitívan befolyásolja a viselkedéskultúrán keresztül a munkaerkölcsöt is. A művészeti nevelés értékes ismeretanyagot ad, értékközvetítő szerepét is szem előtt kell tartani, másrészt diákjaink védelmének egyik lehetséges módja, hogy idejüket tartalmas elfoglaltsággal töltsük ki. Megelőző eszköznek tekinthetjük a legveszélyeztetettebb időszakra a kötelező oktatáson túli, délutáni szabadidőre tervezett foglalkozásokat az iskolákban.
Intézményünk ezt felismerte és célunk, hogy évről-évre bővülő lehetőséget kínálva diákjainknak, a különböző művészeti ágak és technikák megismerésével pozitív irányban fejlődhessenek. Sajátos nevelés nevelési igényű dákok esetében ez talán még fontosabb, mert az alkotás olyan gátakat szabadít fel bennük, ami által az önmaguk elfogadása, értékelése, önbizalma lényeges változáson megy keresztül.

Tanulóközpontú/gyermekközpontú pedagógiai eljárások alkalmazása, eszközrendszere:

Kézműves műhelyi foglalkozások:

 • fazekasság, szobrászat
 • nemezelés
 • selyemfestés
 • üvegfestés
 • gyöngyszövés
 • bőrtárgy készítés
 • szövés

Kézműves műhely tevékenységeinek célja: A diákok élmény-, és fantáziavilágának szabad önkifejezése. A forma, színképzetük gazdagítása. Az esztétikai, a szép iránti nyitottság, igényesség kialakítása, a finommotorikus fejlesztés, a technikákkal való megismerkedés, az alkotókészség, kreativitás fejlesztése. A műhelyben készült alkotásokat rendszeresen bemutatjuk kiállításokon és különböző rendezvényeken. Ezek az alkalmak kiváló lehetőséget biztosítanak a fiatalok számára, hogy az alkotásaikon kívül önmagukat is megmutassák és képviseljék. Ez egyfajta megmérettetés is, ami lehetőséget ad arra, hogy az élet különböző helyzeteiben is képessé váljanak arra, hogy önmagukat, a gondolataikat és az elképzeléseiket vállalni tudják.

A kompetencia alapú oktatás eszközrendszerének eredményes alkalmazása:

Személyes kompetenciák fejlődése:

 • énkép, önértékelés,
 • készségek, képességek,
 • sikerélmény és az alkotás örömének megtapasztalása,
 • az erősségek szinten tartása mellett a gyengébb képességek fejlesztése,
 • az önálló munkavégzés elsajátítása,
 • kitartás és a monotónia tűrés erősítése

Társas kompetenciák fejlődése:

 • kreativitás, fantázia,
 • segítőkészség fejlődése,
 • együttműködés, egymásra figyelés,
 • motiválhatóság,
 • tolerancia

A gyermekek, szülők egyenlő hozzáférése a minőségi neveléshez, oktatáshoz – sikeres együttnevelés:

A jó gyakorlat elősegíti az integrációt, mert szemléletváltást eredményez, mind a szülők, mind a többségi társadalom tagjainak körében. Lehetőséget ad arra, hogy a tehetséget élethelyzettől függetlenül elismerjék, és a hátrányos helyzetű fiatalok részt vehessenek a tehetséggondozó programokban is.

Hatások, eredmények:

A jó gyakorlat kiváló módszer arra, hogy a fiatalok a műhelymunka során elsajátított készségeket, képességeket (motiváltság, kitartás, figyelem, problémamegoldó képesség, együttműködés, kommunikációs képesség, kreativitás, motorikus ügyesség, logikus gondolkodás) felhasználjuk az oktatási-nevelési folyamat során. Nagyban segíti a megfelelő tanulási módszerek elsajátítását és alkalmazását.

Fázisok, adaptációs munka tervezése:

Egy-egy alkotás elkészítéséhez megfelelő irányítás és előkészítés szükséges. Ez a következő lépésekből áll:

 • balesetvédelmi oktatás,
 • a felhasználandó anyagok bemutatása,
 • munkafolyamatok ismertetése,
 • a munkadarab megtervezése,
 • munkafázisok megbeszélése,
 • munkafolyamat irányítása és felügyelése,
 • a kész munka értékelése

Kinek ajánljuk:

A kézműves foglalkozások mind az integráltan, mind a szegregáltan működő intézményekben jól alkalmazhatóak minden korosztályban, és akár kiemelkedő képességek hiányában is.

Innováció:

Újszerűsége a tehetséggondozás mellett a képességek sokoldalú fejlesztésében áll. Intézményünk nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a fiatalok minél több területen kipróbálhassák magukat, minél több sikerélményhez jussanak, ami az élet különböző területeire is pozitív hatást gyakorol.
Elsősorban az alkotás öröme és a szabad önkifejezés lehetősége a legnagyobb erőssége az ilyen jellegű műhelymunkának.

Eredményesség:

Intézményünkben a kezdetektől működött kézműves műhely. A műhely repertoárja az évek során jelentősen bővült, így lehetőségünk nyílt megfigyelni és megtapasztalni, hogy milyen eredményekkel jár a végzett munkánk. Emellett nyomon tudjuk követni egy-egy fiatal fejlődését már a kezdetektől.
A kulcskompetenciák fejlődése mellett lehetőség nyílik arra, hogy a diákokkal személyes bensőséges kapcsolat alakuljon ki, mert a kötetlen munka légköre, a felszabadultabb együttlét erre kiváló lehetőséget biztosít.
A műhelymunka a fent felsorolt készségek, képességek fejlesztése mellett lehetővé teszi, hogy a fiatalok személyes problémáinak, kritikus élethelyzeteinek megoldását is segítsük.

Humánerőforrás-igény:

 • gyógypedagógus
 • gyógypedagógiai asszisztens
 • adott kézműves terület szakembere

Az adaptációhoz, a fenntartáshoz szükséges eszközigény:

A kézműves tevékenységek két különálló műhelyben zajlanak. Az egyik műhelyben folynak a következő foglalkozások:

 • fazekasság, szobrászat
 • nemezelés
 • selyemfestés
 • üvegfestés
 • gyöngyszövés

Anyagigény:

 • agyag, mázak, formázóeszközök, kéziszerszámok, égetőkemence, fazekas korong, védőfelszerelések
 • gyapjú, műanyagtálak, szappan, vászonlepedők, mintagyűjtemény, kötözőspárga, kartonpapír
 • selyem, festékek, kontúrfestékek, feszítőkeretek, rajzszeg, ecsetek
 • üveglapok, tükrök, ecsetek, festékek, hígító, mintagyűjtemény
 • gyöngyszövő keret, gyöngyök, fűzőszálak, gyöngyfűző-, és szövő tűk

A bőrtárgykészítés és a szövés a másik műhelyben folyik.

Anyagigény:

 • bőrök, kéziszerszámok, sablonok, ragasztó, bőrvarró cérnák, varrógépek
 • szövőkeret, szövőszék, fonalak, kéziszerszámok