Kulcskompetenciák fejlesztése

Az alkalmazási terület:

 • pedagógiai
 • módszertani
 • oktatásszervezési

Intézménytípus:

 • szakiskola
 • szakközépiskola
 • kollégium

Korosztály: 14-18 év

Tartalmi leírás:

A jó gyakorlat céljai:

Az iskola közismereti oktatásában a 2006/2007-es tanévtől bevezettük a kompetencia alapú oktatást minden kompetencia területen SNI tanulók körében.
A frontális oktatás csak ritkán alkalmas a fogyatékossággal élő fiatalok számára. A tanulók sérüléseiből adódó hátrányok kompenzálására a pedagógusok módszertani kultúrájának fejlesztése, átalakítása a megoldás. Fontos célunk, hogy a tanulók ismeretszerzése folyamatos tevékenységbe ágyazott ismeretszerzés legyen. Az egyszerre több érzékszerv bevonása erősen támogatja az ismeretek megszerzését és elmélyítését. A pedagógus szerepe is megváltozik: inkább csak koordinátor, mint az ismeretszerzés forrása.
A technika alkalmazása során tevékenység központú oktatás valósul meg. A módszer alkalmas a többszintű differenciálásra.

Tanulóközpontú/gyermekközpontú pedagógiai eljárások alkalmazása, eszközrendszere:

A kompetencia alapú oktatás során alkalmazott kooperatív technika során a tanulók önállóan és egymástól szerzik meg a szükséges ismereteket, és jelentős szerepe van a csoportban (team-ben) a segítő egymásra utaltságnak. A tanulók folyamatosan értékelik önmagukat és társaikat, és szükség esetén megjelenik a tanári értékelés is. Nagy mértékben fejlődik az önértékelésük, és a közösség is erősödik. A fő hangsúly nem a pedagóguson, hanem a tanulón, a csoporton van.

A kompetencia alapú oktatás eszközrendszerének eredményes alkalmazása:

 • szövegértés-szövegalkotás kompetencia terület
 • matematikai, logika kompetencia terület
 • idegen nyelv (német)
 • szociális és életviteli kompetencia terület
 • életpálya-építés kompetencia terület
 • IKT kompetencia terület

A gyermekek, szülők egyenlő hozzáférése a minőségi neveléshez, oktatáshoz – sikeres együttnevelés:

A módszer a többszintű differenciálás lehetőségét is biztosítja, így az eltérő képességek is kezelhetők a tanulócsoporton belül. A RIDENS Iskolában konkrétan a különböző fogyatékossággal küzdő tanulók együtt oktatását és nevelését sokkal eredményesebben tudjuk kezelni a kompetencia alapú oktatás bevezetése óta.

Hatások, eredmények:

 • lényegesen kevesebb fegyelmezési probléma a tanórák során
 • a tanulók problémamegoldó képességének fejlődése
 • a tanulók önállóságának fejlődése
 • a tanulók önálló ismeretszerzési képességének fejlődése
 • a tanulók személyiségének, önismeretének, önértékelésének fejlődése
 • a tanulói közösség összetartozásának erősödése

Fázisok, adaptációs munka tervezése:

 • fejlesztő team kialakítása
 • pedagógusok képzése
 • tananyagok kipróbálása
 • program adaptáció (HEFOP 3.1.3)
 • az adaptált programok bekerültek a Pedagógiai Programba
 • a programok alkalmazása, továbbfejlesztése, az egyes tanulócsoportokhoz, tanulókhoz igazítása
 • a tantestület többi tagjának megismertetése a módszerrel és annak eredményeivel

Kinek ajánljuk:

SNI tanulók esetén és vegyes képességű tanulócsoportok esetén működőképes és ajánlott jó gyakorlat.

Innováció:

A HEFOP 3.1.3 projekt során átvett és továbbfejlesztett gyakorlat újszerűsége abban van, hogy többféle (érzékszervi fogyatékos, mozgássérült, tanulásban akadályozott, részképesség-, tanulási- és beilleszkedési zavarral küzdő) fogyatékkal élő fiatalok együttnevelése során alkalmazható.

Eredményesség:

Az adaptációs munka elején és végén bemeneti és kimeneti mérést végeztünk. Ez a mérés egyértelműen igazolta, hogy minden területen fejlődött a kompetencia alapú oktatásban részt vevő csoport a hagyományos módszerrel oktatott kontroll csoporthoz képest. Csak néhány kiragadott példa: néma olvasás-szövegértés kompetenciaterületen 14,5; matematika kompetencia-területen 11,8; társadalom-ismeret kompetenciaterületen 18 százalékpontos javulás. A részletes eredmények természetesen bármikor megtekinthetők.

Humánerőforrás-igény:

 • (6 fő) pedagógus

Az adaptációhoz, a fenntartáshoz szükséges eszközigény:

 • IKT eszközök
 • digitális tananyagok
 • csoportmunkára alkalmas asztalok